Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική που ακολουθείται αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των Υπαλλήλων της MUSKITA HOTELS LTD που εργάζονται στα Ξενοδοχεί FOUR SEASONS & Amathus Hotel.

1. Η MUSKITA HOTELS LTD σαν η διαχειρίστρια των ξενοδοχείων ‘’FOUR SEASONS HOTEL & AMATHUS HOTEL CYPRUS’’ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς να διατηρούμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το πρόσωπο σας. Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει για τους νυν και πρώην εργοδοτούμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας εργοδότησης ή άλλης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών. Μπορεί να ανανεώσουμε την παρούσα ανακοίνωση σε οποιοδήποτε χρόνο, σε συνάρτηση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών που βρίσκονται σε εφαρμογή αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

2. Αρχές Προστασίας Δεδομένων:
Θα εφαρμόζουμε τους Νόμους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που διατηρούμε για το πρόσωπο σας πρέπει:

1. Να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία.
2. Να συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να μην υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς.
3. Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας.
4. Να είναι ακριβή και να υποβάλλονται σε ενημέρωση.
5. Να διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών των οποίων σας έχουμε εξηγήσει.

3. Ο τύπος των πληροφοριών που διατηρούμε για το πρόσωπο σας:
Θα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:
Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, τίτλος, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, πλάνα κάμερας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και άλλες πληροφορίες οι οποίες αποκτήθηκαν από ηλεκτρονικά μέσα όπως συστήματα κάρτας, πληροφορίες σχετικά με την χρήση από εσάς συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας, αντίγραφο διαβατηρίου, ταυτότητας ή άλλες μορφές ταυτότητας. Επίσης μπορεί να συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες ‘’ευαίσθητων δεδομένων’’: Δεδομένα για την υγεία σας περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ιατρικών αρχείων, αρχείων υγείας και ασθένειας, ιατρικές εξετάσεις για χειριστές τροφίμων, ιατρικά αποτελέσματα για την κατάσταση της υγείας υπηκόων τρίτων χωρών, περιστατικά για σκοπούς ανταμοιβής και αναγνώρισης (staff bravo), αρχεία εκπαίδευσης και συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Πληροφορίες επίσης για τη φυλή ή την εθνικότητά σας, θρησκευτικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών αρχείων, αρχεία υγείας και ασθενείας, πληροφορίες για ποινικές καταδίκες και αδικήματα για υπηκόους τρίτων χωρών, προσωπικές γνώμες για θέματα που σχετίζονται με την εργασία ή για προϊστάμενους/ διευθυντές (ετήσια έρευνα).

4. Πώς συλλέγονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα:
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους εργοδοτούμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας μέσω της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων, είτε απευθείας από τους υποψηφίους είτε μερικές φορές από έναν οργανισμό απασχόλησης ή από έναν παροχέα ελέγχου ιστορικού. Μπορούμε μερικές φορές να συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες από τρίτους, όπως πρώην εργοδότες, οργανισμούς αναφοράς πίστωσης ή άλλους οργανισμούς ελέγχου ιστορικού (για παράδειγμα από χημικούς ιατρικές δοκιμές για χειριστές τροφίμων, αξιολόγηση κατάρτισης για εξωτερικούς συνεργάτες / εταιρείες κατάρτισης)
Θα συλλέγουμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία καθ ‘όλη την περίοδο που εργάζεστε για μας.

5. Πώς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Αποφασίζοντας σχετικά με την πρόσληψη ή το ραντεβού σας, καθορίζοντας τους όρους με βάση τους οποίους θα εργάζεστε στην υπηρεσία μας, ελέγχοντας αν μπορείτε νόμιμα να εργάζεστε στην Κύπρο, πληρώνοντας σας και αν είστε εργοδοτούμενος μας, αποκόπτοντας εισφορές Φόρου και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχοντας τις ακόλουθες παροχές σε εσάς: Άδεια μητρότητας, Άδεια ασθενείας, Άδεια ατυχήματος, Εισφορά εργοδοτούμενου και εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας, εγκεκριμένες παροχές του Ταμείου Κοινωνικής Ευημερίας όπως το επίδομα γάμου, επίδομα τέκνου, η σύνδεση με τον παροχέα συνταξιοδότησής σας, η διαχείριση του συμβολαίου που έχουμε συνάψει με εσάς, διαχείριση και προγραμματισμός επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων λογιστικών και ελεγκτικών), διεξαγωγή ελέγχων απόδοσης, διαχείριση επιδόσεων και καθορισμός απαιτήσεων απόδοσης, λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αξιολογήσεις μισθών και αποζημίωση, αξιολόγηση των προσόντων για μια συγκεκριμένη δουλειά ή εργασία, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων σχετικά με τις προαγωγές, συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για πιθανό παράπονο ή πειθαρχικές ακροάσεις, λήψη αποφάσεων για το συνεχές της απασχόλησης σας, η δημιουργία συμφωνιών για τον τερματισμό της εργασιακής μας σχέσης, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι απαιτήσεις ανάπτυξης, η αντιμετώπιση νομικών διαφορών που αφορούν εσάς ή άλλους εργοδοτούμενους, εργάτες και εργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων, διαχείριση απουσίας λόγω ασθενείας, τήρηση των υποχρεώσεων υγείας και ασφάλειας, για αποφυγή απάτης, παρακολούθηση της χρήσης των συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας μας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές μας για την πληροφορική, εξασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή και στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και την αποτροπή της κακόβουλης διανομής λογισμικού, διεξαγωγή μελετών ανάλυσης δεδομένων για την αναθεώρηση και την καλύτερη κατανόηση των επιπέδων διατήρησης και τριβής των εργαζομένων (Παρακολούθηση ισότιμων ευκαιριών).
Μερικοί από τους παραπάνω λόγους επεξεργασίας θα αλληλεπικαλύπτονται και ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Εάν παραλείψετε να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες:
Αν παραλείψετε να παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες όταν σας ζητηθούν, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας (όπως να σας πληρώνουμε ή να σας παρέχουμε κάποιο όφελος) ή ενδέχεται να εμποδιστούμε από το να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως το να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας).

7. Αλλαγή σκοπού:
Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν λογικά θεωρούμε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

8. Πώς επεξεργαζόμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα:
Θα επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με την απουσία σας από την εργασία σας τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν απουσία για λόγους ασθενείας ή απουσία για οικογενειακούς λόγους, ώστε να είμαστε συμμορφωμένοι με την εργατική Νομοθεσία και με άλλους νόμους. Θα επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη σωματική ή ψυχική σας υγεία ή την κατάσταση αναπηρίας, για να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλειά σας στο χώρο εργασίας σας και να αξιολογήσουμε την ικανότητά σας να εργαστείτε, να προσφέρουμε κατάλληλες προσαρμογές στο χώρο εργασίας, να παρακολουθήσουμε και να διαχειριστούμε την απουσία σας για λόγους ασθενείας και να σας χορηγήσουμε τα αντίστοιχα οφέλη. Θα επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη φυλή ή την εθνική καταγωγή σας, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις ή τη σεξουαλική σας ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας, για να διασφαλίσουμε την παροχή ίσων ευκαιριών παρακολουθώντας τα δεδομένα αυτά και δίδοντας αναφορά. Θα επεξεργαστούμε δεδομένα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πληρωμή των συνδρομών, την καταχώρηση του καθεστώτος προστατευόμενου υπαλλήλου και την τήρηση των υποχρεώσεων του εργατικού δικαίου.
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο πολιτικών εσωτερικής επικοινωνίας όπως η εκτύπωση φυλλαδίων σχετικά με το ξενοδοχείο, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, δημοσιεύσεις όπως το ενημερωτικό δελτίο του προσωπικού, Έκθεση Πεπραγμένων Ταμείου Ευημερίας ή εξωτερικές δημοσιεύσεις/εξωτερική επωνυμία (πχ βίντεο με προσωπικό που να διηγείται τις ιστορίες του που να χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε σχολεία, πανεπιστήμια, εκτυπωτικά υλικά με δραστηριότητες στους χώρους του ξενοδοχείου και φωτογραφίες του προσωπικού).

9. Παροχή συγκατάθεσής:
Δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας αν χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τη γραπτή μας πολιτική για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή να ασκήσουμε συγκεκριμένα δικαιώματα στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να σας προσεγγίσουμε για τη γραπτή συγκατάθεσή σας για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ορισμένα ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Αν το κάνουμε αυτό, θα σας παράσχουμε όλες τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που θα θέλαμε και τον λόγο που το χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορείτε να εξετάσετε προσεκτικά το ενδεχόμενο να μας δώσετε συγκατάθεση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση της σύμβασής εργοδότησης σας η συγκατάθεση σας.

10. Δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες ορισμένων εργοδοτούμενων: (πχ του Τμήματος Ασφαλείας και υπηκόων τρίτων χωρών). Θα συλλέξουμε δεδομένα μόνο σχετικά με τις ποινικές καταδίκες, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων σας και όπου νομικά είναι δυνατό να το πράξουμε. Όπου ενδείκνυται, θα συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης σας ή ενδέχεται να ενημερωθούμε για αυτά τα δεδομένα από εσάς κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στην υπηρεσία μας. Θα επεξεργαστούμε δεδομένα για ποινικές καταδίκες και αδικήματα με τους εξής τρόπους: Για το προσωπικό ασφαλείας (Φύλακες Ασφαλείας), ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής πιστοποίησης για την έκδοση άδειας (από την αστυνομία) “ιδιωτικού αξιωματικού ασφαλείας”. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ότι χρειάζονται οι μεταναστευτικές αρχές για την αίτηση για χορήγηση Visa για σκοπούς απασχόλησης. Δήλωση στην αίτηση “σε περίπτωση καταδίκης”. Άλλες περιπτώσεις όπου αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο.

11. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων:
Δεν θεωρούμε ότι θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με εσάς χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα, ωστόσο θα σας ειδοποιήσουμε γραπτώς αν αλλάξει αυτή η θέση.

12. Κοινή χρήση δεδομένων:
Γιατί πιθανό να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους;
Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο εσωτερικό του ομίλου εταιρειών μας για σκοπούς εσωτερικής επικοινωνίας, όπως η παραγωγή ενημερωτικών δελτίων προσωπικού, η χρήση συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας όπως η πλατφόρμα επιβράβευσης και αναγνώρισης staffbravo.com.cy ή το σύστημα OASYS HR, για τους σκοπούς της διερεύνησης της δυνατότητας εσωτερικής μεταφοράς ή προώθησης, για τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης ή της ανατροφοδότησης σχετικά με την κατάρτιση. Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τα παρακάτω τρίτα μέρη για σκοπούς επεξεργασίας της αίτησής σας: Theova UHS, Micro SMS, Προσωπικό Bravo, υπηρεσία κοινωνικών ασφαλίσεων / γραφείο εργασίας όπως απαιτείται από το νόμο, (δηλ. σε περίπτωση αδειών ασθενείας, άδειας μητρότητας, ατυχημάτων, γονικής άδειας ή για την απόδειξη της συμμόρφωσης με το νόμο / συμμόρφωση με συμβατικές συμφωνίες, νομικές απαιτήσεις σχετικά με το ωράριο εργασίας, σημεία εξυπηρέτησης, ετήσια άδεια). Πληροφορίες σε συμβούλους κατάρτισης για τον καθορισμό ειδικής προσέγγισης στην T & D ή σε ξενοδοχεία στο εξωτερικό πριν από την αποστολή υπαλλήλων σε ειδικά προγράμματα. Όλοι οι παροχείς υπηρεσιών και άλλες οντότητες της ομάδας πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις πολιτικές μας. Δεν επιτρέπουμε στους παροχείς υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπουμε μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

13. Ασφάλεια δεδομένων:
Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, τη χρήση ή την πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, την αλλαγή ή την αποκάλυψή τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους εργοδοτούμενους, τους πράκτορες, τους εργολάβους και άλλα τρίτα πρόσωπα που έχουν επιχειρηματική ανάγκη να γνωρίζουν. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν πιθανή παραβίαση όπου θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

14. Διατήρηση δεδομένων:
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή αναφορών. [Λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης των διάφορων πτυχών των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαθέσιμες στην πολιτική διατήρησης που διατίθεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων]. Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να διατηρήσουμε την ανωνυμία των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να μην μπορούν αυτά πλέον να συσχετιστούν με εσάς, οπότε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

15. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού:
Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ισχύοντα. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα αλλάζουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στην υπηρεσία μας.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, έχετε τα ακόλουθα νόμιμα δικαιώματα:
Ζητήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως “αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
Ζητήστε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς.
Ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Ζητήστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο.
Αν θέλετε να ελέγξετε, να επαληθεύσετε, να διορθώσετε ή να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε να μεταφέρουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο dpo @ fourseasons.com.cy.

16. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης:
Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση dpo@fourseasons.com.cy. Αφού λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει την συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά συμφωνήσατε, εκτός αν έχουμε άλλη νόμιμη βάση για να το πράξουμε.

17. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) για να επιβλέπει τη συμμόρφωση με την πολιτική απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ανακοίνωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, ως την εποπτική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα προστασίας δεδομένων.

18. Αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου:
Διατηρούμε το δικαίωμα να ανανεώσουμε την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα σας παράσχουμε μια νέα ειδοποίηση περί απορρήτου όταν προβούμε σε ουσιαστικές ενημερώσεις. Μπορούμε επίσης να σας ειδοποιούμε με άλλους τρόπους κατά καιρούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Muskita Proud App

FREE
VIEW